Algemene Voorwaarden - Magnus Movers

Definities:

- De klant: de opdrachtgever

- Magnus Movers: de opdrachtnemer die beroepsmatig verhuizingen uitvoert

- Onder verhuisactiviteiten wordt verstaan: elke verplaatsing van goederen andere dan handelsgoederen die bestemd zijn of gebruikt worden voor meubilering, inrichting of uitrusting van private of professionele ruimten met daar onder andere inbegrepen: specifieke handelingen zoals beschermen, inpakken, uitpakken, demonteren, laden, lossen, monteren, bewaren, installeren of opstellen, indien nodig met behulp van hef- of hijsmiddelen van allerlei aard

Begin ruim op tijd. Bij een verhuis komt altijd meer kijken dan eerst gedacht. Neen dus de tijd om uw verhuizing goed te regelen. Begin met inpakken, zodra u verhuisdozen of opslagruimte hebt. Pak elke dag enkele dozen in.

Artikel 1: Prijs en uitvoering van de verhuisactiviteiten

1.1. Het volume van de goederen en de duur van de opdracht zoals vermeld in de aanvraag geldt als basis voor de verhuisprijs. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, wordt deze prijs niet forfaitair bepaald en is het tarief van Magnus Movers toepasselijk.

1.2. Magnus Movers kan zich, op vraag van de klant, belasten met het uitvoeren van werken verbonden aan de verhuizing, zoals het wegnemen en leggen van tapijten, gordijnen, spiegels, schilderijen en verlichtingstoestellen, ophalen en neerlaten van meubels door vensters, vervoer van piano's, brandkasten en andere uitrusting, verpakken en uitpakken van wijn. De bijzondere uit te voeren opdrachten en hun prijs worden in de offerte opgenomen.

1.3. De vastgestelde prijzen zijn berekend in functie van de wettelijke en/of bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen paritair comité 140.05 bepaalde dagelijkse prestaties. Behalve in geval van fout in hoofde van Magnus Movers worden alle overuren berekend op basis van het tarief van Magnus Movers en zoals opgenomen in de offerte.

1.4. Behoudens tegenstrijdig beding, wordt het inpakken afzonderlijk aangerekend. Hetzelfde geldt voor het uitpakken dat uitgevoerd wordt nadat de verhuis beëindigd is.

1.5. De uitvoering van de overeenkomst begint bij de voorbereiding van het materiaal in het depot van Magnus Movers. Deze is slechts gehouden het materieel te leveren dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij behoudt onder alle omstandigheden het recht om het vervoer en de behandelingsmiddelen te gebruiken die hij het meest praktisch en goedkoopst acht, zolang niet geraakt wordt aan de essentie van de verhuisactiviteiten.

1.6. De Partij die vóór de overeengekomen dag van uitvoering van de verhuisactiviteiten afziet van de overeenkomst zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van het bedrag zoals opgenomen in de offerte met een minimum van twee arbeidsuren. Indien zij van de overeenkomst afziet minder dan 24 uur voor het tijdstip dat voor de uitvoering bepaald was, dan zal de schadevergoeding devolledige schade moeten dekken. Zij zal in geen geval lager kunnen zijn dan de volledige prijs zoals opgenomen in de offerte.

1.7. In de verhuisprijs zijn begrepen: de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en alle overige taksen en kosten behorende bij de verhuisactiviteiten die door de klant verplicht moeten worden bijbetaald.

Artikel 2 - uitgesloten voorwerpen

Worden uitdrukkelijk uit de verhuisactiviteiten uitgesloten: handelswaren, verdovende middelen, illegale wapens, gouden voorwerpen, kostbare metalen, papiergeld, titels, enz...., kolen, lucifers, patronen gevaarlijke voorwerpen en in het algemeen alle vaste of vloeibare stoffen van aard om het materiaal of de vervoerde voorwerpen te beschadigen. Alle beschadigingen veroorzaakt door goederen die in overtreding met dit artikel worden meegegeven, zijn in ieder geval integraal ten laste van de klant.

Artikel 3 – Verpakkingen - Inpakken/uitpakken

3.1. Alle gehuurde verpakkingen die na het beëindigen van de verhuis door de klant niet worden terugbezorgd, geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een vergoeding wegens gebruiksderving en op de kosten van het terughalen, op basis van het tarief van Magnus Movers.

3.2. Persoonlijke goederen moeten steeds ingepakt worden door de klant, zonder enige tussenkomst van Magnus Movers. Alle risico's, verlies of schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze bepaling, blijven in ieder geval integraal ten laste van de klant.

Artikel 4 - bijzondere verplichtingen van de klant en inventaris

4.1. De verhuisprijzen worden berekend op basis van de inlichtingen die de klant verstrekt. Bijgevolg heeft de klant de verplichting nauwkeurig alle noodzakelijke of nuttige inlichtingen te verstrekken aan Magnus Movers bij diens aanvraag, zodat deze zich een duidelijk beeld kan vormen onder welke omstandigheden de verhuisactiviteiten moeten uitgevoerd worden (verpakking, opladen, vervoer, afladen, enz....). De klant moet in het bijzonder de aandacht van Magnus Movers vestigen op de aard van de goederen, onder meer maar niet beperkt tot: waardevolle goederen, zware goederen, of voorwerpen die een speciale behandeling vereisen. De klant moet hierbij waarheidsgetrouw alle factoren aanduiden die het normale werk kunnen beïnvloeden of de moeilijkheidsgraad kunnen verhogen. Zo dient hij de ligging en de schikking van de gebouwen nauwkeurig weer te geven. Hij moet aanduiden of er al dan niet een gemakkelijke toegang is voor de verhuiswagen, of men bermen op of af moet, of men aardewegen, grachten of andere hindernissen moet oversteken, of de trappen voldoende breed zijn, of er een lift is en of deze door Magnus Movers mag gebruikt worden, en dergelijke meer. Alle gevolgen van verzwijgen, nalatigheid of vergissingen hierover, door de klant of zijn lasthebber zijn integraal ten laste van de klant.

4.2. De klant of zijn lasthebber moet aanwezig zijn gedurende de ganse duur van de verhuisactiviteiten. De klant of zijn lasthebber moet er zich persoonlijk van vergewissen dat niets is achtergelaten in de woning die hij verlaat.

4.3. Indien de klant een tegensprekelijke inventaris wil laten opmaken van de te verhuizen goederen, moet hij Magnus Movers verwittigen. De kosten voor het opmaken van deze inventaris vallen ten laste van de klant en zullen hem op voorhand meegedeeld worden. Elke andere inventaris die aan Magnus Movers zou overhandigd worden zal diens verantwoordelijkheid in generlei mate binden.

4.4. De klant of zijn lasthebber dient alle noodzakelijke voorzorgen te nemen opdat de voertuigen van Magnus Movers onmiddellijk bij aankomst kunnen ontladen worden.

4.5. De klant kiest en controleert op eigen verantwoordelijkheid de plaats van stationering rekening houdend met de te uitvoeren verhuisactiviteiten en het hier mogelijks op stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen. De klant zal de kosten dragen voor het noodzakelijk voorbehouden van plaatsen met het oog op het stationeren van de verhuisvoertuigen of heftoestellen..

4.6. Elk verlet te wijten aan de klant of zijn lasthebber geeft aanleiding tot betaling van schadevergoeding door de klant aan Magnus Movers, wanneer door stilstand van materiaal en personeel de contractueel overeengekomen verhuisprijs niet langer de gepresteerde uren dekt.

Artikel 5 - bijzonder pandrecht

In elk geval geeft de klant uitdrukkelijke toelating aan Magnus Movers om zijn materiaal vrij te maken na een stilstand van twee dagen en om de vervoerde goederen in een bewaarplaats of opslagplaats te plaatsen. Dit alles op kosten van risico en gevaar voor de klant, met inbegrip van de kosten voor het afleveren nadien. Indien het verblijf in een bewaarplaats of een opslagplaats méér dan een maand duurt, en de klant in gebreke blijft de nodige maatregelen te treffen binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven door Magnus Movers, machtigt de klant Magnus Movers uitdrukkelijk om in naam en voor rekening van de klant de goederen te verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt aan Magnus Movers afgestaan ten belope van zijn vordering in hoofdsom interesten en kosten. Het resterende saldo dient gestort te worden in de deposito- en consignatiekas, op risico van de klant.

Artikel 6 - aansprakelijkheid van Magnus Movers

6.1. Uitgezonderd in geval van overmacht, omstandigheden buiten de wil van de partij en de hierna beschreven gevallen in dit artikel 6, is Magnus Movers enkel aansprakelijk voor een toerekenbare zware fout of nalatigheid in de nakoming van de overeenkomst of in geval van opzet, bijvoorbeeld verlies en ernstige schade toegebracht aan voorwerpen die deel uitmaken van de verhuizing, alsook voor laattijdige levering. Onder 'laattijdige levering' wordt verstaan: een levering waarbij zich een vertraging voordoet van minstens 6 uur, in vergelijking met het afgesproken leveringsuur, vervoertijd niet inbegrepen.

6.2. Magnus Movers kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor (onder)grondschade teweeggebracht op de plaats van stationering (oprijlaan, voetpad, e.d.m.) zoals gekozen door de klant conform artikel 4.5.

6.3. In ieder geval ligt de bewijslast van de aansprakelijkheid van Magnus Movers bij de klant. Op straffe van verval van recht moet elk bezwaar tegenover Magnus Movers het voorwerp uitgemaakt hebben van door de klant geformuleerde opmerkingen. Het bezwaar ter bevestiging van de bedoelde opmerkingen moet door de klant ten laatste binnen de twee werkdagen na de levering, via een ter post aangetekend schrijven aan Magnus Movers worden overgemaakt.

6.4. Magnus Movers is in alle gevallen ontlast van elke mogelijke aansprakelijkheid betreffende het vervoer en de behandeling van meubelen, uitrustingen en voorwerpen die werden ingepakt en/of uitgepakt door derden andere dan Magnus Movers en van alle schade en verliezen tijdens de verhuisactiviteiten te wijten aan de klant, een familielid, zijn mandataris of een derde, met inbegrip van schade aan gebouwen toegebracht door dezen.

6.5. Magnus Movers is in het bijzonder niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, bliksem, brand, overstroming, sneeuw, ijs, onweer, sluiting van dooibarelen, gebruik van dwarswegen, verblijf in station, luchthaven of douane, enz.... wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en het goed verloop van de verhuisactiviteiten onmogelijk maken.

6.6. Magnus Movers handelt zoals een goede professioneel in de sector van de verhuizingen en neemt de maatregelen die in functie van de omstandigheden, het best de belangen van zijn klant behartigen. Alle redelijke kosten, voortvloeiend uit bovengenoemde gebeurtenissen die Magnus Movers heeft moeten maken vallen ten laste van de klant.

6.7. Wanneer de aansprakelijkheid van Magnus Movers in het gedrang komt wegens verlies of schade aan verhuisde voorwerpen kan zijn tussenkomst in geen geval het bedrag overschrijden van 100 euro per kubieke meter van de verloren gegane of beschadigde voorwerpen, onder aftrek van een vrijstelling ten laste van de klant ten bedrage van 250 euro per verhuisopdracht. In geen enkel geval bedraagt de totale vergoeding bij aansprakelijkheid van Magnus Movers meer dan de door de verzekeraar van Magnus Movers gedekte schade.

6.8. Wanneer de aansprakelijkheid van Magnus Movers in het gedrang komt wegens laattijdige levering, kan zijn tussenkomst in geen geval 20 % van de prijs van de verhuizing overschrijden. Bij vertraging in de aflevering is schadevergoeding enkel verschuldigd indien de klant bewijst dat er hierdoor schade is ontstaan en dat een klacht ingediend werd, via een per post aangetekende brief aan Magnus Movers, binnen de twee werkdagen na de levering van de verhuisde voorwerpen aan de bestemmeling, leveringsdag niet inbegrepen.

6.9. In geen geval mag de klant zich beroepen op verliezen, schade of eventuele vertragingen, om de betalingen die hij aan Magnus Movers verschuldigd is geheel of ten dele op te schorten.

6.10. De aansprakelijkheid van Magnus Movers voor indirecte schade of immaterële schade zoals onder meer gevolgschade, omzetverlies, winstverlies etc. is uitgesloten.

Artikel 7 - betalingswijze

De gelden die aan Magnus Movers verschuldigd zijn, uit welke hoofde ook, zijn contant betaalbaar. Magnus Movers heeft het recht betaling van een voorschot te eisen voor het afladen en het saldo bij de aflevering. Elk bedrag dat verschuldigd is en dat niet betaald is, wordt uiterlijk acht dagen na de dag waarop de verhuisactiviteiten hebben plaatsgevonden van rechtswege verhoogd met 10 % met een minimum van 25 euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan andere wettelijke intresten die op het verschuldigde bedrag kunnen geïnd worden.

Artikel 8 - betwistingen en bevoegdheid van de rechtbanken

Alle betwistingen betreffende deze voorwaarden, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.